Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 mei 2014

D66 stelt vragen over plaatsing afvalcontainers

Naar aanleiding van de plaatsing van 4 afvalcontainers aan de Stockholm heeft D66 raadslid Juliette Glavimans vandaag de volgende vragen gesteld aan het college:

De verkeerssituatie bij de scholen aan de Slimme Watering/Stockholm baart D66 al geruime tijd zorgen. Het is er dagelijks vier keer wanordelijk en onveilig voor autoverkeer, fietsers en voetgangers vanwege de haal-en-breng-bewegingen van ouders met auto’s, in combinatie met het de buurt inkomende en uitgaande verkeer.
Het voornemen van de gemeente om ondergrondse afvalcontainers te plaatsen aan de Stockholm vond D66 om die reden al ondoordacht en onveilig. Er zijn in de nabije omgeving betere plaatsen, bijvoorbeeld aan de andere kant van het flatgebouw Krona, op de ruime parkeerplaats. Op de nu gekozen plaats worden de al aanwezig zijnde verkeersproblemen met de plaatsing van containers alleen maar verergerd.
Hoewel raad en commissie nauwelijks zijn ingelicht over de situatie ter plekke, verkeerde D66 – indachtig het bepaalde in het protocol voor burgerparticipatie –  in de veronderstelling dat nog overleg gaande was met omwonenden n.a.v. ingediende bezwaren. Tot onze grote verbazing is vandaag, op 5 mei 2014, al gestart met het plaatsen van de containers, zeer tot ongenoegen van de aanwonenden.

Dat brengt D66 op de volgende vragen:

1. Bent u op de hoogte van de kwetsbare verkeerssituatie op de locatie Slimme Watering/Stockholm bij de scholen?
2.  Waarom plaatst het college juist op die plek afvalcontainers?
3. Is plaatsing op die plek qua ruimtelijke regelgeving überhaupt toegestaan?
4. Heeft u advies ingewonnen bij (verkeers)deskundigen van o.a. politie en brandweer ? Zo nee: waarom niet? Zo ja: hoe luidde het advies?
5. Om welke reden heeft u geen aandacht geschonken aan de zienswijzen van aanwonenden? De omwonenden hebben al te maken met een complexe en lastige verkeerssituatie en krijgen nu ook deze containers pal voor de deur, terwijl een geschikt alternatief vlakbij voorhanden is.
6. Welke maatregelen heeft de gemeente genomen om te voorkomen dat bewoners overvallen werden door de start van de werkzaamheden? Op welke wijze heeft communicatie plaatsgevonden?
7. Is er een expliciet besluit van B&W terzake, of betreft dit louter ambtelijk handelen ?
8. Bent u bereid de werkzaamheden op te schorten om, samen met de omwonenden, een redelijk  alternatief in de omgeving te onderzoeken?

J.F.M. Glavimans

NASCHRIFT: Deze vragen zijn beantwoord in juni 2014. Deze antwoorden vindt u door hierop te klikken.