Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 15 december 2018

Tijd voor een andere vorm van bewonersondersteuning

Tijdens de raadsvergadering van 11 december werd de beslissing van het college behandeld, anders te gaan aankijken tegen vormen van bewonersondersteuning. Hierbij zou de centrale rol die het SOBO nu nog inneemt, beëindigd worden. Kort gezegd betekent dit, dat de subsidie die hiervoor naar het SOBO ging, wordt stopgezet. Onder andere ten gunste van andere initiatieven. 

Deze beslissing is een bevoegdheid van het college. Maar het college legde de brief waarin dit werd gemeld toch voor aan de raad, om de mening erover te peilen. Deze wijze van het betrekken van de raad bij (potentieel) gevoelige zaken vind ik een goede zaak. De uitgebreide discussie in de raad geeft wat mij betreft ook aan, dat het een goede zaak was de brief te agenderen.

Dan nu over de inhoud: het SOBO was, als overkoepelende organisatie van de bewonersverenigingen in Schiedam het punt waar inwoners van Schiedam woongerelateerde vragen konden stellen. Een groot deel van deze vragen werd doorverwezen en een ander deel werd behandeld door een medewerker van de gemeente, die bij het SOBO ondergebracht was.

De afgelopen jaren is het SOBO er echter niet in geslaagd door de gemeente gevraagde vernieuwing door te voeren. Hierdoor werden nieuwe initiatieven niet of niet voldoende ondersteund. Bewoners organiseren zich steeds meer rondom onderwerpen en momenten dan vroeger. De klassieke vertegenwoordiging lijkt steeds minder te voldoen. Je  zag dus de afgelopen jaren de belangstelling van bewoners voor bewonersverenigingen afnemen en op diverse plekken in de stad nieuwe initiatieven ontstaan, die een verzamelpunt in de wijk werden. Denk hierbij aan initiatieven zoals Stichting J&S, de Buurtvrouw of de Erker.

Ook onder haar leden verloor het SOBO draagvlak. Actieve bewonersverenigingen zegden hun lidmaatschap op.

Deze zaken hebben er mede toe geleid, dat het college besloten heeft de subsidie voor het SOBO op een andere manier te gaan gebruiken.  Onder andere de nieuwe initiatieven zullen nu op een meer structurele basis ondersteund worden.

Natuurlijk moeten Schiedammers met hun woonvragen wel weten waar zij terecht kunnen.
Daartoe gaat de gemeente een overzicht online zetten met daarin duidelijk aangegeven welke  vraagbaken er zijn. Ook bewonersverenigingen (die gewoon ondersteund blijven) zullen een actievere rol krijgen. De medewerker die nu nog bij het SOBO gehuisvest is, zal hetzelfde werk blijven doen, maar nu vanuit het Stadskantoor.

In de raad was er over de breedte veel begrip voor deze verandering. Wel werden er vraagtekens gezet bij de snelheid, waarmee het college deze wilde doorvoeren (per 1 januari 2019).
Daarom zegde het college toe, de ondersteuning van het SOBO te verlengen tot 1 april a.s. (of nog iets langer, als dat nodig mocht blijken).

Om een en ander een formeel karakter te geven, steunde de fractie van D66 een motie van DENK, waarin ook werd gevraagd om een overbruggingsperiode. Deze motie werd uiteindelijk door een ruime raadsmeerderheid aangenomen.  Ongetwijfeld tot teleurstelling van het SOBO, maar wat D66 betreft een goede stap richting een effectievere en eigentijdser vorm van bewonersondersteuning.

John van Sliedregt
Fractievoorzitter D66 Schiedam