Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 februari 2021

Schriftelijke vragen Perspectief voor jongeren in coronatijd

Namens de fractie van D66 Schiedam heeft Jarle Lourens de volgende schriftelijke vragen ingediend bij het college:

In de media verschijnen al maanden berichten over jongeren, die onevenredig hard getroffen worden door de coronacrisis. Daarom heeft de fractie van D66 daar tijdens de rondvraag van de commissievergadering van 8 december 2020 vragen over gesteld aan het college. Maar de signalen stapelen zich verder op.

Inmiddels lijkt het merendeel van de jongeren last te hebben van burn-out klachten en is er een stijging van het aantal jongeren met suïcidale klachten. Het niet fysiek naar school kunnen, veel thuiszitten en weinig sociale contacten zijn bovendien schadelijk voor hun ontwikkeling. Verschillende gemeenten ondernemen daarom actie. Dit doet men in samenwerking met andere partijen, zoals scholen. Ook het Rijk heeft extra financiële middelen aan gemeenten ter beschikking gesteld om jongeren meer perspectief te bieden. De fractie van D66 maakt zich ernstige zorgen om het welbevinden van onze jongeren en is van mening dat er nu actie nodig is om jongeren door deze crisistijd heen te loodsen.

Daarom stelt de fractie van D66 de volgende vragen aan het college:

1. Wat is de opvatting van het college over bovenstaande? Herkent het college de genoemde signalen?

2. Hoe is de situatie onder Schiedamse jongeren? Is er sprake van een toenemend aantal hulpvragen? Zo ja, wat is de omvang van deze toename?

3. Waar kunnen jongeren in Schiedam nu terecht met hun problemen?

4. Wat gaat het college doen om Schiedamse jongeren beter te ondersteunen, zowel met extra zorg als activiteiten? En welke partijen gaat het college daarbij betrekken?

5. Wat doet het college specifiek voor de groep kwetsbare Schiedamse jongeren?

6. Kunnen wij op zeer korte termijn een actieplan verwachten? Zo ja, wanneer? En hoe maakt het college daarbij gebruik van de gelden uit het jeugdpakket van het Rijk?

7. Hoe verloopt het contact tussen schoolbesturen en het college over eventuele (zorgwekkende ) achterstanden in het lokaal onderwijs? Is actie in voorbereiding om dit te ondervangen met bijvoorbeeld een zomerschool?

Namens de fractie D66 Schiedam,
Jarle Lourens