Steun ons en help Nederland vooruit

Bestuur

De afdeling Schiedam van D66 heeft circa 80 leden. Sommigen geven er de voorkeur aan om de partij alleen te steunen door hun lidmaatschap en in het stemhokje; dat is op zich al waardevol. Enkelen zijn vooral op nationaal niveau actief, bijvoorbeeld in landelijke themagroepen zoals Justitie, Europa of Volksgezondheid. Een flink aantal leden volgt ook de Schiedamse politiek, bezoekt de Algemene Leden Vergaderingen (ALV) en is ook daarbuiten actief voor de partij.

Wat zijn de belangrijkste activiteiten van een plaatselijke afdeling? D66 Schiedam richt zich in de eerste plaats op de plaatselijke politiek en het bestuur van de gemeente. Dat doen we door:

Bij verkiezingen een lijst met  capabele kandidaten te verzamelen die plaats willen nemen in de gemeenteraad

Een verkiezingsprogramma op te stellen waarin staat hoe de gemeente volgens ons de komende jaren bestuurd moet worden en welke doelen wat D66 betreft bereikt moeten worden. De leden hebben het laatste woord over het programma

Het voeren van verkiezingscampagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen maar ook voor de provinciale, nationale en Europese verkiezingen

En, als er geen verkiezingen zijn, op vergaderingen in gesprek gaan met de raadsleden en wethouder over de wijze waarop zij hun werk doen en hoe zij de idealen van D66 in de praktijk vorm geven.

Natuurlijk is er ook een afdelingsbestuur in Schiedam, met vijf leden. Wat zijn de belangrijkste taken van het bestuur?

Het bevorderen dat onze vertegenwoordigers in de raad uitvoering geven aan het verkiezingsprogramma dat  door de leden van de afdeling is vastgesteld

Bijeenroepen van ledenvergaderingen (ALV), meestal vier of vijf per jaar, in een verkiezingsjaar gebeurt dit vaker

Activiteiten om de politieke standpunten van de partij binnen en buiten de afdeling te verspreiden en  bespreken

Verzamelen van financiën die nodig zijn voor het voeren van verkiezingscampagne

Het (laten) organiseren van deze campagnes, en het verrichten van alle noodzakelijke bestuursactiviteiten, waaronder ook het bevorderen van een prettige onderlinge sfeer in de afdeling.

De bestuursleden worden gekozen voor drie jaar en zijn één keer aansluitend herkiesbaar. Deze regel bestaat om te vermijden dat leden heel lang op een bepaalde positie blijven zitten en daardoor te veel invloed zouden kunnen krijgen. Bovendien wordt de partij dan mogelijk te star.

Bij D66 mogen bestuursleden van de plaatselijke afdeling niet tegelijk ook in de gemeenteraad zitten of wethouder zijn. Dat zou leiden tot ondoorzichtige verhoudingen waarbij van een open en kritische  gedachtewisseling tussen leden, bestuur en volksvertegenwoordigers weinig terecht komt.

Hieronder stellen de bestuursleden van D66 Schiedam zich kort aan u voor.

Als u vragen of opmerkingen heeft over de afdeling of over het lidmaatschap kunt u contact opnemen met de voorzitter, John Borsboom, via jborsboom@d66schiedam.nl

Laura Waalboer

Laura Waalboer

Secretaris

John Borsboom

John Borsboom

Voorzitter van het bestuur

Patrick van Heijningen

Patrick van Heijningen

Penningmeester

Patrick Oudhuis

Patrick Oudhuis

Bestuurslid