Steun ons en help Nederland vooruit

Raadsperiode 2014 – 2018, de resultaten

Als grootste partij mochten wij na de laatste raadsverkiezingen de coalitieonderhandelingen leiden. Dit gebeurde anders dan tot nu toe in Schiedam gebruikelijk. Er werd een formateur van buiten Schiedam aangetrokken. Dit was Jan Hoekema (D66), toenmalig burgemeester van Wassenaar. Hij heeft met alle partijen gesproken, de onderhandelingen geleid en tot een goed einde gebracht. Dit resulteerde in een 12 punten tellend coalitieakkoord. Een akkoord op hoofdlijnen.
Hieronder vertellen wij welke D66 punten in dit akkoord naar voren komen, inmiddels gerealiseerd zijn of wat de stand van zaken is.
Ook geven we bij ieder punt aan wat wij buiten het coalitieakkoord bereikt hebben.

Wij benadrukken dat dit een akkoord is tussen een coalitie van vijf partijen. Sommigen punten in onderstaand overzicht zijn daarom duidelijke D66 punten. Andere zaken kunt u ook tegenkomen in de verkiezingsprogramma’s van andere partijen. Ook kunt u punten zien, die weliswaar in het programma van andere partijen staan, maar waaraan onder andere door D66 een iets andere invulling gegeven is.
groep1

 

 

 

 

 

 

Het verkiezingsprogramma als uitgangspunt:
Voor de verkiezingen hebben wij vanuit het verkiezingsprogramma 16 standpunten geformuleerd, die onze uitgangspunten waren bij de coalitieonderhandelingen.
Bij de betreffende punten vindt u deze standpunten onderin terug. Tussen haakjes, met als voorvoegsel “VP”.

Coalitieakkoord:

Punt 1:
Aanpassen grondbeleid erfpacht. ( Een langgekoesterde wens van D66).

Dit is gerealiseerd in de zomer van 2015. Grond in eigendom is vanaf nu de regel. Erfpacht de uitzondering.
Concessie die wij deden: dit geldt voor particulier woningbezit.
Bedrijfsgronden kunnen bij uitzondering wel (als afwijking) verkocht worden. Dit is oa gebeurd bij de ontwikkeling van Schieveste tot bioscoop- en hotelterrein.

(VP: Erfpacht: Afschaffen erfpacht t.b.v. grondeigendom)

Punt 2:
Decentralisaties.

Deze lijken binnen de gemeente Schiedam tot nu toe probleemloos te verlopen.
Hier zijn geen opvallende D66-punten te melden.

Armoedebeleid:

Sinds medio 2015 geldt in Schiedam vrij reizen met het OV voor de minima. Gratis OV dat dus niet gekoppeld is aan een leeftijd (65plus), maar aan een laag inkomen. Voor D66 belangrijk, omdat ook voor 65-plussers geldt, dat D66 gelooft in de eigen kracht van mensen en daarom alleen extra ondersteuning biedt aan diegenen die dit ook ècht nodig hebben.
De kosten van het gratis OV voor minima worden betaald vanuit overheidsgelden die bestemd zijn voor armoedebeleid.
Het gaat dus niet ten koste van de Schiedamse belastingbetaler.
In het najaar van 2017 bleek uit een evaluatie, dat het vrij reizen met het OV door minima een groot succes is.
Inmiddels is de overeenkomst met de RET verlengd met een half jaar, om de nieuwe raad de gelegenheid te geven rustig te beoordelen of een langduriger verlenging gewenst en mogelijk is.

lijn_21

 

 

 

 


Punt 3:

Financiën

Stijging gemeentelijke lasten conform inflatie. Dus geen verhogingen om anderszins inkomsten te genereren.

De tarieven voor de WOZ-belasting zijn voor 2016 met iets meer dan 3% gedaald. Hiermee staat Schiedam bij de top 5 van Nederlandse gemeenten waar deze belasting in 2016 gedaald is.

Onder andere door de ingevoerde afvalscheiding en tweewekelijkse afvalinzameling is de stijging van de afvalstoffenheffing in 2016 beneden het inflatieniveau gebleven.

ozb 2016

 

 

 

 

 

Punt 4:
Ondernemersklimaat, ondernemersloket en sociale stijging/emancipatie.

Tijdens de behandeling voor de begroting 2106 heeft D66 met succes een motie “revolverend fonds” ingediend. Een dergelijk fonds kan gebruikt worden om tegen gunstige voorwaarden gelden uit te lenen, om projecten in de stad te stimuleren. De bijdrage van een dergelijk fonds kan andere investeerders over de streep trekken.

sub:
Verbeteren kwaliteit onderwijs

D66 heeft zich hard gemaakt voor het realiseren van een zomerschool in Schiedam. De motie die hiervoor werd ingediend werd unaniem aangenomen. Helaas is het nog niet gelukt de zomerschool van de grond te krijgen. Hierover hebben wij op diverse momenten aan de bel getrokken. Wij blijven ons hiervoor inzetten.

Ook is, naar aanleiding van initiatieven van D66, een Innovatiefonds voor het onderwijs opgericht.

Verder vindt onderzoek plaats naar samenwerking op het gebied van onderwijs en het maritiem cluster in Schiedam of vestiging van een onderwijsinstelling voor deze sector.

(VP: Studenten: Schiedam aantrekkelijk maken voor studenten en hoogopgeleiden).
(VP: Ondernemen: Grote inbreng van de Schiedamse ondernemer en het stimuleren van werkgelegenheid)

sub:
Emancipatie:

Voor D66 is het belangrijk dat iedereen mee kan doen in de maatschappij. Emancipatie van vrouwen, allochtonen en de LHBT-gemeenschap is dan ook onderdeel van drie portefeuilles binnen de fractie.

LHBT-emancipatie

Mede op initiatief van D66 is de motie “Regenboogzebrapad” ingediend. Met de aanleg van een regenboogzebrapad op het Land van Belofte in oktober 2015 is deze motie uitgevoerd.

P1160230

Roze Zaterdag naar Schiedam halen (VP).
Hiermee is een groepje Schiedammers (waaronder D66-raadslid John van Sliedregt) bezig geweest.
Bij gebrek aan draagkracht en enthousiasme is dit initiatief voorlopig tot stilstand gekomen.

In aanloop naar de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben de LHBT-ambassadeurs van de gemeente Schiedam een regenboogakkoord gepresenteerd. D66 heeft dit van harte ondertekend.

 

 

Vrouwenemancipatie

D66 heeft enkele malen het getracht raadsbrede participatieprojecten voor vrouwen te starten. Dit is helaas door gebrek aan draagvlak bij andere partijen niet van de grond gekomen.

 

Punt 5:
Investeren in integrale gebiedsontwikkeling

Schiedam in Beweging: Afronding fase 1

Het Sportpark A4, inmiddels omgedoopt tot Sportpark Willem-Alexander, is op 8 oktober 2016 geopend.

Sportpark Kethel is gesloten en zal bebouwd gaan worden.
De vestiging van Decathlon op Harga is (nog) niet gerealiseerd. Hierover loopt nog een procedure bij de Raad van State.

Fase 2:
Is in volle gang. Het eerste deel van Sportpark Harga wordt inmiddels bebouwd. Deel twee is in voorbereiding.

Binnenstad:

Op initiatief van D66 is de reclamebelasting voor ondernemers in de binnenstad per 1 januari 2018 afgeschaft.
Iets waarvoor wij jaren gestreden hebben.

De ontwikkelvisie voor de binnenstad is in 2014 aangenomen door de gemeenteraad:

Het kadeherstel van de Lange Haven, alsmede de herinrichting van de kades, is in deze raadsperiode in gang gezet en eerder afgerond dan gepland.

Er is een leegstandsverordening ingesteld. Ook is er een subsidieregeling ingesteld, die ondernemers kan helpen te verhuizen naar het kernwinkelgebied in de binnenstad.

Lopende projecten inzake de binnenstad zijn:

Er wordt een boutiquehotel gevestigd aan de Lange Haven.
Het Schiekwartier (Koemarkt en omgeving) zal worden heringericht. Hierover hebben medewerkers van Schiedam kunnen meedenken (Dromenlab).
De Hoogstraat zal, iets eerder dan gepland, een opknapbeurt krijgen. (Hoogstraat Plus). Bij het maken van de plannen is nadrukkelijk gevraagd om input van ondernemers, bewoners en belangstellenden.

P1090997

 

Gebiedsontwikkeling Winkelcentrum Hof van Spaland

Samen met de VVD is tijdens de behandeling van de zomernota 2017 (juli 2016) een motie (klik hier) ingediend, die het college oproept voor eind 2016 te komen met een plan van aanpak inzake de duurzame ontwikkeling van het gebied rondom winkelcentrum Hof van Spaland.
Dit heeft geleid tot een plan van aanpak, dat in het voorjaar van 2017 gepresenteerd is door het college.
Dit plan van aanpak leest u, door hier te klikken.
Inmiddels wordt er serieus gesproken met een partij, die dit gebied wil gaan ontwikkelen.

Verruiming openingstijden winkels op zondag.
Op inititatief van onder andere D66 is in december 2017 door de gemeenteraad een nieuwe winkeltijdenverordening aangenomen, die winkeliers in Schiedam de mogelijkheid biedt hun zaak ook op zondagochtend te openen.
Meer hierover leest u door hier te klikken.

VP: Ondernemen

Verbeteren sociale infrastructuur, participatie en leefbaarheid Schiedam-Oost

Aanpak van de “drie lanen” is  na jaren van praten eindelijk een feit. (Helaas wel met de nodige tegenslag en vertraging).
De Wetenschappersbuurt krijgt een impuls door het bouwen van nieuwe woningen.

Herontwikkeling Havengebied:
Met bedrijven als Huisman, Damen en Mammoet wordt gewerkt aan betere positionering van Schiedam als belangrijk punt voor de offshore-industrie.

D66 heeft inzake de leefbaarheid van Oost, maar ook van de andere Schiedamse wijken, diverse malen schriftelijke vragen gesteld aan het college en houdt de vinger aan de pols.

Stadspromotie:

Er wordt een boutiquehotel gevestigd aan de Lange Haven.

Watertoerisme naar Schiedam wordt, nu grote werken aan Proveniersbrug, Ooievaarsbrug en Lange Haven klaar zijn, aantrekkelijker gemaakt door uitvoering van de door D66 en VVD ingediende motie “Watertoerisme“.

Een oude D66-wens, het naar Schiedam halen van Het Glazen Huis, is dichtbij geweest. Maar helaas is dit niet gelukt. Het zorgde wel voor veel reuring en samenwerking in de stad.
Raadsvoorstel Stadspromotie, aangenomen voorjaar 2015

(VP: Meer toeristen naar Schiedam).
(VP: Schiedam aantrekkelijk voor sport, kunst en cultuur).

Punt 6:
Burgerparticipatie, wijkontwikkeling en communicatie naar de stad

Op diverse plekken (oa Schrijversbuurt en Kastelenbuurt) worden bewoners vooraf betrokken bij herinrichting van hun buurt. Ook het project “Hoogstraat Plus” is voorbereid in samenspraak met inwoners van onze stad.

Er is een werkgroep Raadscommunicatie en een klankbordgroep Vernieuwend Vergaderen.
Hierin wordt geprobeerd te vergaderen met meer debat. Op initiatief is de volgorde van de agenda van raadscommissies aangepast, waardoor actuele onderwerpen aan het begin van de vergadering behandeld worden.

Een ander punt is een actievere rol voor Schiedammers bij het Stadserf.
Dit komt naar onze mening nog onvoldoende van de grond.

Ditzelfde geldt voor de vorm van de wijkoverleggen.

(VP: Inspraak: Schiedammers sterker betrokken en meer inspraak bij het bestuur van de gemeente)

Punt 7:
Veiligheid en Openbare Ruimte

Schriftelijke vragen van D66 inzake de grote hoeveelheid fietsdiefstallen op en rond het station waren aanleiding voor het vestigen van een bewaakte stalling aldaar.
Deze bewaakte stalling is sinds 4 januari 2016 een feit.

Raadsperiode 2014 – 2018, de resultaten

Ook de fietsenstallingen bij metrostation Vijfsluizen en bij Sportpark Willem-Alexander zijn op initiatief van D66 veiliger gemaakt.

Het Gat van Bolmers is (en dat was een langgekoesterde wens van D66) omgetoverd tot binnenstadspark “Kloosterplaats”.

Inmiddels heeft op deze plaats het eerste festival plaatsgevonden (“where we’ve met”, in augustus 2017).

Tijdens de behandeling voor de begroting 2016 werd de door D66 ingediende motie “MBOP”, die vroeg om meer financiële middelen om de kwaliteit van het onderhoud van de buitenruimte te verbeteren, met meerderheid van stemmen aangenomen.

Het college heeft een kadernota Veiligheid aangeboden aan de gemeenteraad, waarin de hoofdlijnen van het toekomstige beleid inzake veiligheid zijn uitgestippeld. De input van D66 op het gebied van preventie, cameratoezicht en de wet Bibob is hierin verwerkt. Het voorstel is door de raad aangenomen.

(VP: Betere preventie van criminaliteit)

Punt 8:
Wonen en Vervoer

Wonen:

Het AMEC-gebouw op het stationsplein is deels verbouwd tot studentenhuisvesting.

Meer woningen voor middeninkomens. Deze worden oa gerealiseerd op:

– Over het Water
– Sportpark Kethel
– Nieuwbouw in Schiedam-Oost (Wetenschappersbuurt)
– Dirkzwagerterrein (nog in de planfase)
– Park Harga
Bouw van meer levensloopbestendige woningen: ParkEntree

Verkeer en Vervoer:
De rotonde op het Nieuwlandplein is na jaren van ongelukken heringericht.

Door inzet van meerdere partijen, maar vooral door het aanhoudende werk van wethouder Marcel Houtkamp, behoudt station Schiedam-Centrum de intercitystops.  (klik hier).

Wij hebben in de afgelopen periode herhaaldelijk aandacht gevraagd voor beter openbaar vervoer in Schiedam, zoals de tram- en busverbindingen van en naar Schiedam-Noord.

Het fietspad tussen de Polderdwarsweg en de Matlingeweg in Rotterdam is gerealiseerd i.s.m. Rotterdam.

Er wordt met regelmaat aandacht gevraagd (in Den Haag) voor Station Kethel.

Met de presentatie van het Uitvoeringsprogramma Fietsen (najaar 2016) wordt het fietsbeleid in Schiedam voor de komende jaren duidelijk vormgegeven. Er komt steeds meer ruimte voor fietsers!

Er is een nieuw parkeerbeleid opgesteld.

(VP: Studenten: Schiedam aantrekkelijk maken voor studenten en hoogopgeleiden).
(VP: Betere voorzieningen rondom openbaar vervoer).
(VP: Een goede bereikbaarheid van Schiedam-Noord).

Punt 9.
Cultuur

IMG_4684

Dit onderdeel is door financiële problemen van het Stedelijk Museum en het Jenevermuseum in 2014 en 2015 negatief in het nieuws geweest. Deze problemen boden echter wel kans beide organisaties te veranderen.
Inmiddels is bij beide musea sprake van nieuw management en nieuw beleid. Met name bij het Stedelijk Museum zien wij een grote verandering. Inwoners van Schiedam worden nadrukkelijk bij het museum betrokken.

Er is geld vrijgemaakt voor de terugkeer van openluchttheaterproducties (v/h SCHAT). Dit resulteerde in juni 2017 in drie openluchtvoorproducties onder de noemer “In het Wild”.

(VP: Toerisme: Meer toerisme naar Schiedam)
(VP: Schiedam aantrekkelijk voor sport, kunst en cultuur)

10.
Sport

Sportnota van het college is in het najaar van 2015 aangenomen door de raad.

(VP: Schiedam aantrekkelijk voor sport, kunst en cultuur)

11.
Duurzaamheid

In mei 2016 is het duurzaamheidsbeleid vastgesteld. Over de inhoud en uitvoering daarvan leest u meer op schiedamduurzaam.nl.
Tijdens het debat over de vaststelling heeft D66  met succes een motie in gediend voor het rendabel maken van een biovergister.
Hierbij is ook opgeroepen onderzoek te doen naar het verbouwen van biomassa op braakliggende terreinen in onze stad. Een punt uit het verkiezingsprogramma.

(VP: Schiedam een duurzame en groene stad)

12.
Open Data/Open Spending

De gemeente is begonnen met een open data portal op de gemeentelijke website

(VP: Gegevens van de gemeente openbaar toegankelijk)

D66 punten die niet specifiek in het coalitieakkoord staan:

Integer en transparant stadsbestuur:

Integer bestuur is vooral te meten in houding. Integriteit heb je of niet. Integriteit moet je uitstralen.
Wethouders en burgemeester zijn over het algemeen goed benaderbaar. We hebben niet te maken gehad met integriteitskwesties.

 

Op de website van de gemeente is een per kwartaal geactualiseerd subsidieregister te raadplegen.

Het register met declaraties van bestuurders staat online en wordt met regelmaat bijgewerkt.
Hierin is te zien welke kosten door de Schiedamse collegeleden gedeclareerd worden.

Verslagen van wijkoverleggen zijn tegenwoordig, ook naar aanleiding van vragen van onze fractie, actueel en via de gemeentesite te raadplegen.

(VP: Bestuur: competent, integer en transparant stadsbestuur)

Verlaging hondenbelasting

Bij de behandeling van de zomernota 2017 (juli 2016) is een motie (klik hier) aangenomen, die oproept tot verlaging van de hondenbelasting en het doen van een onderzoek naar algehele afschaffing ervan.
D66 was mede-indiener van deze motie.

(VP: Pagina 19)

Samenwerking met omliggende steden:

Er wordt inmiddels op een aantal punten (oa Stroomopwaarts) flink samengewerkt met Vlaardingen en Maassluis.

(VP: Samenwerking met omliggende steden)

Jeugd:

D66 is actief betrokken geweest bij de oprichting van een jongerenraad in Nieuwland.

(VP: Jeugd en jongeren als speerpunt voor de gemeente)

Regulering wietteelt:

Onder andere op advies van D66 heeft de raad een motie aangenomen, die het college opriep bij de VNG te pleiten voor een beroep hierop bij de regering.

Tijdens de behandeling van de Zomernota 2017 (juli 2016) is een motie (klik hier) aangenomen, met steun van D66, die het college oproept in samenwerking met andere gemeenten te komen met voorstellen aan de minister om te experimenteren met een geregelde keten van wietteelt.

(VP: Regulering wietteelt)

Waarborgen privacy en veiligheid van Schiedammers:

Voor de decentralisaties een feit werden heeft de fractie via schriftelijke vragen garanties gevraagd voor het waarborgen van de privacy van zorgcliënten binnen onze gemeentegrenzen. Deze is toegezegd.

Regelmatig staan wij stil bij de privacyaspecten van cameratoezicht.

(VP: Waarborgen privacy en veiligheid van Schiedammers).

En verder nog…..

Sociale woningbouw:

Er is door Schiedam op voorspraak van D66 een zienswijze ingediend bij het samenwerkingsverband van gemeenten in de regio Rijnmond, met betrekking tot het voorkeursrecht van sociale woningbouw. Deze zienswijze is overgenomen. De wijziging is, dat als mensen een baan in Schiedam of  de omgeving van Schiedam hebben, zij een voorkeur krijgen bij het toebedelen van een sociale woning analoog aan mantelzorgers.

Taxus voor Hoop: 

Dankzij vragen van D66 is Schiedam in 2015 en 2016 gaan meedoen aan “Vergroot de Hoop” . (later: “Taxus voor Hoop). Dit is een jaarlijkse inzameling van taxussnoeisel, waarmee chemotherapieën ontwikkeld kunnen worden.
image

Naast bovenstaande zaken, hebben wij tijdens deze raadsperiode ook een aantal maal schriftelijke vragen gesteld over actuele zaken en moties ingediend tijdens raadsvergaderingen. Een overzicht hiervan vindt u, door hier te klikken.

 

 

Wat doet de fractie nog meer binnen de raad?

Marcel Bregman:


Voorzitter subcommissie transities
Lid auditcommissie

 

 

 

 

Arjen Kuin:
ak1
Voorzitter subcommissie zienswijzen
Afgevaardigde in samenwerkingsverband gemeenteraden Schiedam/Vlaardingen/Maassluis

 

 

John van Sliedregt:

 

Lid Agendacommissie
Voorzitter Stadserf

 

 

 

Diane Reijnhout

 

 

 

 

 

 

Zülfikar Güler:


Lid klankbordgroep rekenkamercommissie.

 

 

 

 

 

Juliette Glavimans

Raadslid van 2014 tot september 2017
Helaas is zij om gezondheidsredenen gestopt als raadslid

 

 

 

 

D66 is in het college vertegenwoordigd door:

Marcel Houtkamp:

Eerste loco-burgemeester, Ruimtelijke Ordening, Verkeer & Vervoer, Vastgoed & Grondbeleid, Binnenstad, Cultuur & Monumenten, Schiedam in Beweging

Voor een overzicht van de activiteiten van wethouder Houtkamp sinds de start van dit college, klik hier.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018