Steun ons en help Nederland vooruit

Aandacht en zorg

D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Uitgangspunt is dat ze primair zelf verantwoordelijk zijn voor hun welzijn. Voor Schiedammers die zichzelf niet (geheel) kunnen redden dragen we een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Daarom willen we dat hulpbehoevende Schiedammers de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben van zowel professionals als mantelzorgers en vrijwilligers. Het is daarbij een uitdaging om de zorg betaalbaar en toegankelijk te houden. D66 steunt particuliere initiatieven waarbij aandacht is voor het welzijn van de ander.

Hulp en ondersteuning

D66 wil de beste oplossing voor onze inwoners. Elke Schiedammer is gelijkwaardig, maar niet hetzelfde. Daarom denken we vanuit hulpbehoefte van bewoners en niet vanuit beleid. We steunen de beweging naar één gezin, één plan, één regisseur en sturen aan op samenwerking.

Standpunten:

-D66 wil dat de gemeente actief stuurt op een betere samenwerking en nieuwe financieringsvormen.

-D66 steunt de aanpak van de wijkondersteuningsteams (WOT) en draagt actief bij aan verdere ontwikkelingen en verbeteringen. Het WOT moet de plek zijn waar alle maatschappelijke hulp direct of indirect voorhanden is.

-Iedere Schiedammer, ongeacht afkomst, seksuele geaardheid, religie of gender moet zich welkom en veilig voelen. We willen dat er proactief en vroegtijdig adequate maatregelen worden genomen om eventuele uitsluiting te voorkomen. Schiedammers die door omstandigheden gedwongen moeten verhuizen, moeten de juiste begeleiding en nazorg krijgen.

-Nieuwkomers, waaronder vluchtelingen met een verblijfsvergunning, dienen zo snel mogelijk thuis te raken in de Schiedamse samenleving door de Nederlandse taal te leren en bijvoorbeeld vrijwilligerswerk te doen. Waar nodig worden ze daarbij begeleid en ondersteund. Er wordt van hen verwacht dat ze daarbij eigen verantwoordelijkheid nemen en zich inspannen om zo goed mogelijk te integreren.

Gezondheid

D66 wil dat iedereen de kans heeft om lang en gezond te leven. Daarom vinden we het belangrijk om te investeren in preventie en een gezonde leefstijl.

Standpunten:

-De algehele gezondheid van Schiedammers bevorderen door voorlichting over ongezond en risicovol gedrag.

-Meer investeren in het voorkomen van overgewicht onder de Schiedamse jeugd. Alle kinderen hebben het recht om veilig, maar ook gezond op te groeien en zich positief te ontwikkelen.

-D66 investeert in sport en bewegen. We willen dat alle Schiedammers, jong en oud, kunnen werken aan hun gezondheid en sociale contacten. Want gezonde en actieve inwoners zijn minder snel aangewezen op zorg.

 

Welvaart en welzijn

D66 wil welvaart en welzijn eerlijker verdelen en Schiedammers blijvend perspectief bieden, zodat iedereen kan meedoen in de maatschappij. Daarom willen we extra aandacht voor Schiedammers die leven in armoede.

Standpunten:

-D66 steunt initiatieven die het delen en gezamenlijk gebruik van goederen en middelen (zogenaamde deeleconomie) stimuleren.

-D66 wil dat de gemeente proactief handelt en snel hulp biedt bij schulden, om verslechtering van de situatie te voorkomen. En daarbij ook kijkt naar nieuwe manieren om mensen met schulden beter en sneller te helpen.

-Financiële ondersteuning voor gezinnen die leven in armoede, zodat hun kinderen dezelfde ontwikkelkansen hebben als andere kinderen.

Zorg dicht bij

Mensen die dicht bij de zorgbehoevende staan geven de meest comfortabele zorg. Daarom organiseren we zorg en ondersteuning bij voorkeur in de eigen vertrouwde omgeving.

Standpunten:

-D66 wil een laagdrempelige toegang tot zorg en dichtbij georganiseerd.

-Ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers verbeteren door ervoor te zorgen dat mantelzorgers ook tijd voor zichzelf hebben. Zorg mag geen last worden.

-D66 steunt initiatieven die langer thuis wonen stimuleren.

Laatst gewijzigd op 22 november 2018